Захиргаа > Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Сургууль

Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Сургууль

Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Сургууль

 

Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Сургууль

     Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Сургууль нь ЭМШУИС-ийн бүрэлдхүүн сургуулийн нэг. Тус сургууль нь нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжлийн хүний нөөцийг бэлтгэх, салбарын эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг мэргэшсэн багаар явуулдаг Нийгмийн эрүүл мэндийн сургалт, судалгааны үндсэн байгууллага юм.

Эрхэм зорилго:

     Нийгмийн эрүүл мэндийн хэрэгцээ шаардлагыг хангасан мэргэжилтэн бэлтгэдэг эрдэм шинжилгээ, сургалт, НЭМ-ийн үйлчилгээний цогцолбор үндэсний тэргүүлэх Төгсөлтийн сургууль байхад оршино. ЭМШУИС –ийн “Нээлттэй, Шилдэг, Эрсдэлгүй” их сургууль байх үндсэн зарчим, судалгаанд суурилсан төгсөлтийн сургуулийн үзэл баримтлалаар үйл ажиллагаа явуулж байна. 

 

НЭМС –ийн бүтэц: 

 

 

   

     НЭМС нь бүрэлдхүүндээ Урьдчилан сэргийлэх анагаах ухаан, Эрүүл Мэндийн Бодлого Менежмент, Эпидемиологи- биостатистик,  Нийгмийн Ухааны, Орчин ба Хөдөлмөрийн Эрүүл мэндийн  тэнхимүүдийг багтаадаг.

 

Түүхэн хөгжил:

 

1942 онд Монгол улсын их сургууль байгуулагдаж Анхны гурван салбарын нэг  “Хүн эмнэлгийн факультет” байжээ.

1956 онд “Эрүүл ахуй, Эрүүлийг хамгаалахын зохион байгуулалтын тэнхим” байгуулагдсан

1959-1960 онд 14 их эмчийг 3 сарын курсээр эрүүл ахуйч, халдвар судлагч анхны мэргэжилтэн бэлтгэсэн

1962 онд 13 эмчийг саналынх нь дагуу АЦХС-ын хяналтын байгууллагад 1 жил,

1963 онд 3 сарын курсээр эрүүл ахуйч, халдвар судлагч эмчийн мэргэжил эзэмшүүлэх, Анагаах ухааны Дунд сургуульд Эрүүл ахуйч их, бага эмч бэлтгэх анги нээсэн.

1963-1964 оны хичээлийн жилд 56 оюутан элсүүлэн өнөөгийн мэргэжлийн боловсон хүчний сургалтыг эхлүүлсэн.

1968 онд эрүүл ахуйн ангийг анхны 32 мэргэжилтэн төгсөн хот, аймгийн АЦХС-ын станцын байгууллагад ажиллаж эхэлсэн

1992-1993 онд Эрүүл ахуйн ангийг Эрүүл зүйн менежментийн анги болгон өөрчилж, сургалтыг чанарын шинэ шатанд гаргасан.

1997 онд АУИС-ийн захиргааны шийдвэрээр эрүүл ахуй, нийгмийн эрүүл мэндийн тэнхим, эрүүлийг хамгаалах зохион байгуулалтын тэнхим, эдидемиологийн болон нийгмийн ухааны тэнхмүүдийг нэгтгэж Нийгмийн эрүүл мэндийн тэнхим нэрээр зохион байгуулсан.

2001 онд Монгол улсын Засгийн газраас Нийгмийн эрүүл мэндийн төрөөс баримтлар бодлогыг баталж, түүндээ НЭМ-ийн сургууль байгуулахаар заасан.

2002 онд Нийгмийн Эрүүл  Мэндийн Сургууль байгуулагдан бүтцийн шинэ өөрчлөлтөнд орж “НЭМ судлалч” мэргэжлийн анги болсон. НЭМС-ийн анхны захирлаар АУ-ны доктор, профессор Ч.Цолмон, АУ-ны доктор, 2003 -2009 он хүртэл профессор Н.Сүмбэрзул нар  ажиллаж байсан, одоо АУ-ны доктор, профессор О.Чимэдсүрэн, хичээлийн туслах ажилтнаар  П.Эрдэнэчимэг нар ажиллаж байна.

 

 

Сургуулийн бүрэлдхүүн:

 

     Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Сургуульд 40 үндсэн багш тэдний 17 (42,5%) нь докторын зэрэгтэй, профессор 2, дэд профессор 3 ажиллаж байна. 

 

  

 

Сургалт:

 

     НЭМС- нь Нийгмийн эрүүл мэнд судлалч, эрүүл мэндийн эдийн засагч болон эрүүл мэндийн нийгмийн ажилтанг баклаврын сургалтаар  бэлтгэдэг бөгөөд Нийгмийн эрүүл мэндийн судлалч бэлтгэх сургалт 5 жил, бусад нь 4 жилийн сургалтын хөтөлбөртөй. Мөн нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр төгсөлтийн болон төгсөлтийн дараахь сургалтуудыг зохион байгуулж байна. Нийтдээ баклаврын 354 болон төгсөлтийн сургалтанд 150 гаруй оюутан суралцаж байна.

Төгсөлтийн сургалт:

Үргэлжлэх хугацаа:               1,5 жил

Кредит:                                    43 -45

Чиглэл:

НЭМ –ийн магистр             

Орчин ба Хөдөлмөрийн Эрүүл Мэнд

Эрүүл Мэндийн удирдлага, эдийн засаг

Гадаад хамтын ажиллагаа 

 

 Үйл ажиллагааны чиглэл 
Сургууль, байгууллага
Сургалт, судалгаа
Environmental &occupational
 risk CVD -Fogarty grant
2011 -2015, NIH 
Johns Hopkins Bloomberg 
School of Public Health,
USA NIH
Оюутан солилцоо, сургалт
Drinking water quality
Michigan University,
School of Public Health,
 USA
Хамтарсан судалгаа
Агаарын бохирдолын
эрүүл мэндийн нөлөө   
UC, Berkeley, 
School of Public Health,
 USA
Багшийн хөгжил 
Хөтөлбөр боловсруулах,
сургалтын арга зүй
Albany &Columbia  
University,
 USA
Сургалт, судалгаа
-УБ хотын Агаарын
бохирдолын эрүүл
мэндийн нөлөө
- оюутан солилцоо    
 
National Taiwanese
University, College of 
Public Health 
Хамтарсан судалгаа
Агаарын бохирдолын
эх хүүхдэд үзүүлэх эрүүл
 мэндийн нөлөө,
ЭМНҮ -2010 -2015
 
Simon Frazer
University, Canada 
Сургалт, судалгаа
Гепатитын вирусын тархалт, 
Мон – Кохорт судалгаа
Jichi Medical 
University, 
Japan
Сургалт, лаб –ийн хөгжил 
Yonsei Graduated School 
of Public Health
Хавдарын бүртгэл, амьдрах
чадварын судалгаа
London School of Hygiene
& Tropical
Med, UK

 

 

 

Эрдэм шинжилгээ

 

      

 

2013 оны байдлаар НЭМС дээр хэрэгжиж буй төсөлт ажлууд

1. Environmental Risk Factors for Cardiovascular Diseases in Mongolia

                                         Санхүүжүүлэгч:   Fogarty International Center – NIH, Johns Hopkins School of Public Health

2. Хот суурин газрын агаарын бохирдлын эрүүл мэндэд үзүүлэх  нөлөөллийн судалгаа

                                         Санхүүжүүлэгч:    БОНХЯ-ны Цэвэр Агаар Сан

3. УБ хотын зарим орон сууцны айл өрхийн ус болон цахилгааны   хэрэглээний дундаж төлбөрийн дүнг мэдээллэн  хэмнэлттэй зан үйлийг төлөвшүүлэх нь

                                        Санхүүжүүлэгч:    Нээлттэй нийгэм хүрээлэн

4. Strengthening capacity of Environmental and Occupational Health  Professionals in Mongolia

                                        Санхүүжүүлэгч: University of Southern California (subcontract)NIH

5. Орчин ба Хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн магистрын тэтгэлэгт  хөтөлбөр

                                        Санхүүжүүлэгч: Холимог (БОНХЯ-5, SFU-1, RioTinto-5, Mireco-

6. Бороо гол орчмын мөнгөн усны бохирдлын судалгаа

                                        Санхүүжүүлэгч:  Mireco компани

7. Avison International Research Grant – Characterization of a subset of tumor-evoked regulatory B cells in patients  with metastatic tumor

                                        Санхүүжүүлэгч:  Yonsei University

8. Эрүүл мэндийн ажилтны цалин, хөлсний тогтолцоо, ажлын ачаалал,  норм нормативыг тогтоох судалгаа

                                        Санхүүжүүлэгч:            ЭМЯ-ны Эрүүл Мэндийг Дэмжих Сан

9. UGAAR

                                       Санхүүжүүлэгч: Simon Fraser University,Canada

10. Усны аюулгүй байдлын сургалтын хөтөлбөр боловсруулах

                                       Санхүүжүүлэгч: ДЭМБ

11. Эмнэлэгийн менежер бэлтгэх төсөл

                                       Санхүүжүүлэгч: АХБ

12. Байгууллагад суурилсан үр нөлөөний үнэлээ, 2011, 2013

                                       Санхүүжүүлэгч:  МСС эрүүл мэнд төсөл

13. “Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын хүн амын эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөлөл”

                                       Санхүүжүүлэгч: ШУТС, NTU

14. “ДЭМБ-ийн тэтгэлэгт хамрагдагсдын үр нөлөөний судалгаа

                                       Санхүүжүүлэгч: ДЭМБ